Menu

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Poskytovatelé:  

Lucie Hašková
Krásná vyhlídka 351, Liberec 46008    
IČO 07266871
Email: luciehaskova.lh@gmail.com
Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

a

obchodní společnost
Easy Touch s.r.o. 
Krásná vyhlídka 351, Liberec 46008    
IČO 06786456, DIČ CZ06786456
Email: spolu@luciehaskova.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 40986

(společně dále také jen „Poskytovatelé“)


 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb a online produktů prodávajících, kterými jsou paní Bc. Lucií Haškovou a obchodní společnost YouKnow s.r.o. Tyto subjekty jsou dále v textu těchto podmínek označovány také jako „Poskytovatelé“. Tyto obchodní podmínky se uplatní pro nákup služeb a produktů uvedených subjektů prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.luciehaskova.cznebo www.youknow.luciehaskova.czči v dalších online službách, které jsou provozovány uvedenými subjekty.

2.V rámci konkrétní objednávky vystupuje jako Poskytovatel dané služby vždy jen jeden z uvedených subjektů a za své plnění zákazníkovi odpovídá samostatně, jakož i za plnění povinností, které takovému Poskytovateli plynou z těchto obchodních podmínek.
3. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovateli a zákazníkem, který vzniká objednávkou služeb či produktů a jsou pro tento smluvní vztah závazné.
4. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovateli souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.


 1. Uzavření smlouvy
  1. Smluvní vztah (smlouva o poskytování služeb či kupní smlouva) mezi Poskytovateli a jejich zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, které je Poskytovateli zasláno zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.
  2. Zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovateli se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ovšem uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, či zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob.
  3. Webové stránky Poskytovatelů či jejich další prezentace na webu obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen jednotlivých služeb a produktů a případně také zvláštních podmínek pro jejich využití. Poskytovatelé v rámci svých služeb nabízí také k zakoupení zboží, pokud takovou nabídku zveřejní.
 2. Poskytovatelé si vyhrazuje právo, že služby, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné.

III.
Objednávka služeb a produktů

 1. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu obvykle na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelů, případně zašle email, pokud tak Poskytovatelka v popisu zakupovaného produktu či služby stanoví.
 2. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.
 3. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelům provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle email, je-li tak stanoveno, není-li u jednotlivé služby či produktu stanoveno jinak.
 4. Poskytovatelé bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky či po ústní dohodě, ve které zákazník vyjádří svou objednávku, potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle emailem, na emailovou adresu zákazníka.
 5. Poskytovatelé nejsou povinni přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelů, jim spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.

 6. Cena a platební podmínky
  1. Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.
  2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 10 dnů, není-li stanoveno v popisu služby či produktu jinak).
  3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelé zákazníkovi po uhrazení ceny a zašlou jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
  4. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí služby či produktu či do 5 dnů po její splatnosti, smlouva se ruší a Poskytovatelé nejsou povinni službu zákazníkovi poskytnout.
  5. Poskytovatelé mohou umožnit úhradu některých svých služeb po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvedou. Poskytovatelé si vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části služby (např. jednotlivých modulů kurzu apod.), k níž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny služby, nebude další část či části služby nadále zákazníkovi zpřístupněny. Uvedené ujednání nezbavuje však zákazníka povinnosti uhradit celou cenu za službu, pokud Poskytovatelé stanoví v popisu služby při objednávce celkovou cenu za službu či produkt, nikoliv za jeho (dosud) čerpané části.
  6. V případě, umožní-li Poskytovatelé úhradu některých svých služeb ve splátkách, je zákazník povinen uhradit celou cenu sjednané služby, a to i v případě, pokud se sám z důvodů okolností na své straně rozhodne službu v celém rozsahu nevyužít či využití služby sám ukončil předčasně.

 7. Dodací podmínky
 8. Při koupi on-line kurzu může být Poskytovateli zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány, a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k takovémuto uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný, či bude šířen emailem či jinou, Poskytovateli vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven konkrétní den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelů.
 9. V případě produktů a služeb, které se stahují z webového prostředí, zašlou Poskytovatelé zákazníkům odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout. Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takovéhoto produktu.
 10. Online či osobní konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. V případě skupinových akcí si Poskytovatelé vyhrazují právo zrušit vzdělávací akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.
 11. Poskytovatelé výslovně stanovují, že v případě zakoupení „balíčku“ či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího z konzultací či obdobných služeb, se v případě nevyčerpání všech součástí (konzultací či individuálních lekcí apod.) z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti produktu nevrací; cena je stanovená za produkt, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.

 12. Odstoupení od smlouvy
 13. Poskytovatelé jsou oprávněni od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelů zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
 14. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení produktů a služeb Poskytovatelé bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), či v případě úhrady ceny kurzu vyloučí z možnosti zakoupení kurzu další zákazníky pro limitovaný počet míst z důvodu osobní podpory, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy po uhrazení ceny služby či produktu odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u produktů a služeb nabízených prostřednictvím stránek www.luciehaskova.czwww.youknow.luciehaskova.czči dalších internetových služeb Poskytovatelů vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny či její části. Pokud to bude u některých produktů a služeb s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi. V případě nákupu zboží se ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku uplatní vždy, je-li kupující v postavení spotřebitele a nejedná-li se o zhotovení díla na zakázku.
 15. Poskytovatel výslovně upozorňuje zákazníky, že možnost využití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se uplatní, jen je-li zákazník spotřebitelem a neuplatní se ve vztazích mezi podnikateli.

VII.
Další podmínky

 1. Zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí služby individuální osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je změna termínů konzultací vyloučena.
 2. V případě akcí, které se konají v rámci živého setkání, je možné se omluvit nejdéle 7 dnů před konáním takovéto akce. V takovém případě vrátí Poskytovatelé zákazníkovi plnou uhrazenou cenu sníženou o manipulační poplatek ve výši 200 Kč. V době 6 dnů a méně před konáním živého setkání propadá 100% uhrazené ceny. Poskytovatelé jsou oprávněni se dohodnout se zákazníkem v případě závažných důvodů jinak, zejména například umožnit zákazníkovi účast na akci online v přímém přenosu či ze záznamu, nemůže-li se zákazník účastnit živé akce, je-li to možné, a podobně.
 3. V případě živých setkání je vždy možné ze strany zákazníka nahradit svou účast jinou osobou. Pokud vzniknou náklady spojené s touto změnou, nese je vždy zákazník.
 4. V případě, že Poskytovatelé pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému uživatelskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé
 5. Poskytovatelé si vyhrazují právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových či obdobných online skupinách Poskytovatelů či ze vzdělávací akcích (živé či online skupinových setkání, webinářů apod.), pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny či její části.
  6. Podnikatelé si vyhrazují právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem či od termínu stanoveného Poskytovateli. V případě okolností na straně Poskytovatelů, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, jsou Poskytovatelé oprávněni dobu poskytované služby prodloužit.
 6. Zákazník výslovně souhlasí, že v případě, bude-li součástí zakoupené služby či produktu skupinová online lekce či online workshop, probíhající prostřednictvím digitální platformy (Zoom apod.), jsou Poskytovatelé oprávněni z takovéto lekce či workshopu pořídit záznam a ten použít pro své další účely vč. jeho šíření prostřednictvím sítě internet či emailu v rámci svých podnikatelských aktivit. Informace o této skutečnosti je uvedena taktéž v Zásadách ochrany osobních údajů Poskytovatelky, kde je zákazník informován o způsobech zpracování osobních údajů Poskytovateli jako správci osobních údajů.
 7. Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu uvedenou v objednávce. Povinnost dodat zboží Poskytovatelé splní předáním zboží přepravci, kterého zákazník v objednávce zvolil či kterého Poskytovatelé určili. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží a není považováno za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Pokud při převzetí zásilky je zjištěno porušení obalu, je zákazník povinen toto uplatnit ihned u přepravce. Pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky; v takovém případě zákazník bezodkladně kontaktuje Poskytovatele.
 8. V případě zasílání zboží je zákazník povinen uhradit cenu poštovného a balného uvedeného v objednávce. Pokud by bylo nutné z důvodů na straně zákazníka doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, je zákazník povinen uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem. V případě, odmítne-li zákazník bezdůvodně zásilku převzít, mají Poskytovatelé nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které z tohoto důvodu vzniknou.

VIII.
Reklamační podmínky
1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část či z obdobných technických důvodů na straně Poskytovatelů. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelů emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelé potom bezodkladně poskytnou bezvadné plnění v souladu s objednávkou.
2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.
3. V případě nákupu zboží Poskytovatelé odpovídají za to, že zboží při převzetí nemá vady. Je-li zákazník v postavení spotřebitele, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Dále Poskytovatelé odpovídají spotřebitelům, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Není-li zákazník spotřebitelem, odpovídají Poskytovatelé pouze za vady, které má produkt při převzetí.
4. Reklamace z důvodu spočívajícím v obsahu produktů je vyloučena. Zákazník je povinen seznámit se s obsahem produktů jak v rámci popisu na stránkách Poskytovatelů, tak si může vyžádat dodatečné informace u Poskytovatelů.
5. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na e-mailovu adresu: spolu@luciehaskova.cz


 1. Závěrečná ustanovení
 2. Poskytovatelé poskytují službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služeb.
 3. Poskytovatelé neodpovídají za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční či osobní či zdravotní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.
 4. Poskytovatelé jsou autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelé jsou autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelů či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.
  5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovateli a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
  6. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelů.
  7. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek mohou Poskytovatelé měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelů. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 1. 1. 2023, kdy byly zveřejněny na stránkách

Bc. Lucie Hašková
www.luciehaskova.czwww.youknow.luciehaskova.cz