Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů: 
Lucie Vít Hašková
Krásná vyhlídka 351, 46008 Liberec    
IČO 07266871
Email: spolu@luciehaskova.cz
Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku 

a

obchodní společnost
Easy Touch s.r.o. 
Krásná vyhlídka 351, 46008 Liberec
IČO 06786456
Email: spolu@luciehaskova.cz
Společnost je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C40986

(dále také jen „Správce“)

 1. Důležité pojmy
  Správce 
  je provozovatelem webových stránek www.luciehaskova.cz s těmito weby spojenými dalšími online službami a dalších projektů v síti internet (dále jen „Služby“). Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje. Správci uvedení v záhlaví těchto obchodních podmínek vystupují jako dva samostatní správci osobních údajů a pojem „Správce“ se v textu těchto podmínek vztahuje ke kterémukoliv z označených subjektů.   

Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel Správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu).  

Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje jsou Správcem při provozu Služeb zpracovány.  

Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Zpracovatelem je osoba (fyzická či právnická), kterou Správce pověřil zpracováním osobních údajů pro účely stanovení Správcem.

Zvláštní kategorie údajů jsou osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 1. Účel a způsob zpracování osobních údajů  
  1. Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je pak uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů. 
  2. Emailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů); takovýto souhlas však nenahrazuje souhlas se zpracováním osobních údajů.  
  3. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (nákup Služeb / uzavření smlouvy či další využití Služeb a zasílání informací formou emailových newsletterů). 
  4. Zvláštní kategorie údajů je Správcem zpracovávána vždy pouze na základě toho, že takové údaje Správci subjektů údajů sám dobrovolně v rámci využití služeb sdělí; Správce údajů předem od uživatele takové údaje nevyžaduje a nemá první či jakýkoliv jiný zájem na jejich zpracování. Sdělení takovýchto údajů záleží vždy na rozhodnutí subjektů údajů. 
  5. Správce zpracovává osobní údaje tak, že s nimi provádí zejména následující úkony a operace: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání souhlasu subjekty údajů.
  6. Subjekt údajů je předem v rámci smluvního vztahu se Správcem vyrozuměn a souhlasí, že v případě, bude-li součástí zakoupené služby či produktu skupinová online lekce či online workshop, probíhající prostřednictvím digitální platformy (Zoom apod.), je Správce oprávněn z takovéto lekce či workshopu pořídit záznam a ten použít pro své další účely vč. jeho šíření prostřednictvím sítě internet či emailu v rámci svých podnikatelských aktivit. Informace o této skutečnosti je uvedena taktéž ve Všeobecných obchodních podmínkách stránek www.luciehaskova.czči v dalších online službách Správců. Subjekt údajů v této souvislosti výslovně bere na vědomí ustanovení čl. II. odst. 4 týkající se zvláštní kategorie údajů, kdy je vždy jen a pouze rozhodnutím subjektu údajů, zda takovéto údaje Správci i v rámci skupinových online lekcí či workshopů, sdělí. 

III. Doba uchování osobních údajů
Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu: 
• V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 5 let po jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran. 
• Po dobu 5 let od posledního využití služby uživatelem. 
• Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem. 

 1. Práva subjektů údajů
  Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména tato práva, která vychází z nařízení GDPR: 
  i) Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování). 
  ii) Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. 
  iii) Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 
  iv) Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email: spolu@luciehaskova.cz
  v) Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.